Perfect toys for a sensorial explorer discovering the world!

What are the best toys for a child under six who does learn the world from the beginning, everything for the first time? Jakie są najlepsze zabawki dla dziecka poniżej szóstego roku życia, które uczy się świata od początku, wszystkiego po raz pierwszy?

Everything that adults give to the young child for sensorial exploration should represent the real world. /”Montessori from the start”, P. Polk Lillard, L. Lillard Jessen, p. 41.

Wszystko, co dorośli dają małym dzieciom do zbadania zmysłami powinno reprezentować prawdziwy świat./”Montessori from the start”,P. Polk Lillard, L. Lillard Jessen, s. 41.

All around your baby is a magical world of objects just waiting to be discovered./”How to rise an amazing child”, p. 54.

Wszystko wokół twojego dziecka jest magicznym światem przedmiotów, które czekają aby zostać odkryte./”How to rise an amazing child”, s. 54.

40

Flower does learn in different way than she will do later and we do. She absorbs the world with all of her senses, literary and exactly how it is, without all the intellectual processing we use. She is not able to use her imagination, distance, abstract thinking so everything she plays and works with have to be real, objects have to be concrete and based on truth and reality.  It is about everything in a child’s surroundings: toys should not be made of materials that tells nothing (like plastic, plastic everywhere) and represents things and creatures that do not exist. Books with fantasy stories full of nonsense created by adult mind should wait for few years owing to the fact that they do not give any knowledge, they give false information, like TV cartoons or games, which teaching that actions have no consequences in reality.

What did Flower have on her shelves in 8th month? Treasure baskets and boxes which contain objects selected to be interesting, to present variety of materials, colours, shapes, weight, and so forth. Most of them are households or nature objects. Flower is able to spend two or tree quarters exploring them by licking, sucking, touching, shaking, watching, hearing, smelling, knocking, hitting, throwing them… Great thing to observe!

I chose few variants of the treasure baskets, that Tim Seldin proposed in his amazing book*, and I rotate them and exchange every week. Perfect toys for a sensual explorer who is at the beginning of her journey of discovering the world!

Inexpensive, easy to prepare, comprehensively developing, and you have time to drink your tea! What is in your children’s treasure baskets? What are your ideas for perfect toys for little explorers?

DSC02863 DSC02672 59 111 55 52

DSC02865 DSC02874

The infant is ready to explore real objects around the home but cannot get to them yet on her own. While we are waiting for the infant to move on her own, we can collect baskets of common household objects that are safe for her exploration. Because she will become habituated to whatever we provide, we need to rotate the objects in these baskets every so often. When a familiar object is re-presented a few weeks later, the infant will look at it on a different level because her brain has progressed and she is ready to take more information. In this way the infant knows the objects more deeply each time they go away and come back./”Montessori from the start”, p. 46 

Niemowlę jest gotowe, by odkrywać prawdziwe przedmioty, które znajdują się naokoło w domu ale nie jest jeszcze w stanie samemu/samej ich brać. Możemy zatem przygotować koszyki z bezpiecznymi dla niemowlęcia przedmiotami użytku domowego. Jako że dziecko szybko przyzwyczai się do wszystkiego, co mu podsuniemy, musimy wymieniać obiekty w koszykach od czasu do czasu. Kiedy znajomy przedmiot jest ponownie prezentowany po kilku tygodniach, dziecko będzie patrzyło na niego na innym poziomie, ponieważ jej/jego mózg rozwinął się o jest przygotowany do zebrania więcej informacji. W ten sposób dziecko poznaje przedmioty bardziej dokładnie za każdym razem kiedy znikają [mu/jej z pola widzenia] i pojawiają się z powrotem./”Montessori from the start”, s. 46/

DSC02447

She experiences differences in temperature and texture: wood and metal are smooth, and metal is cooler or warmer than other objects around it. She discovers relationship between size and weight: objects that are the same size but are made of different materials vary in weight and so forth./”Montessori from the start”, p. 46./

Odkrywa różnice temperatury i fatury: drewno i metal są gładkie, metal jest zimniejszy lub cieplejszy niż inne obiekty wokoło. Odkrywa związek między rozmiarem a wagą: przedmioty, które są tej samej wielkości a zostały wykonane z różnych materiałów, różnią się wagą, itd../”Montessori from the start”, s. 46

1111111

makelifemontessori

Kwiatek uczy się w inny sposób niż będzie się uczyć później i niż my – dorośli się uczymy. Chłonie świat wszystkimi zmysłami dokładnie takim jakim jest, bez obróbki intelektualnej. Nie umie jeszcze użyć wyobraźni, nie ma dystansu i nie myśli abstrakcyjnie więc wszystko czym się bawi i z czym pracuje powinno być prawdziwe, przedmioty powinny być konkretne i odnoszące się do rzeczywistości.

Dotyczy to wszystkiego w otoczeniu dziecka. Na przykład: niech zabawki nie będą z materiałów, które nic nie mówią o świecie (plastik) i niech nie przedstawiają wymyślonych stworów. Książki z fantastycznymi historiami wymyślanymi przez dorosłych będą musiały poczekać jeszcze parę lat, w związku z tym, że nie przekazują żadnej wiedzy, udzielają tylko nieprawdziwych informacji, jak kreskówki i gry komputerowe, które np. uczą, że  działania nie mają konsekwencji w rzeczywistości – np. typu zabili go i uciekł.

Co więc Kwiatek miała na swoich półkach w ósmym miesiącu życia? Koszyki i pudełka skarbów, w których znalazły się przedmioty, które wybrałam tak, aby interesowały Kwiatka i prezentowały jej różnorodne materiały, kolory, kształty, wagę itd. W większości to rzeczy użytku domowego albo przedmioty naturalne. Kwiatek jest w stanie spędzić ponad dwa lub trzy kwadranse poznając je i badając najlepiej jak umie czyli liżąc, ssąc, dotykając, potrząsając, oglądając, nasłuchując, wąchając, pukając, stukając nimi i rzucając je gdzieś. Świetnie się to obserwuje!

Wybrałam kilka propozycji koszyków skarbów, o których pisał Tim Seldin w swojej cudownej książce*. Zmieniam je i wymieniam około raz na tydzień. Doskonałe zabawki dla posługującego się zmysłami badacza, który rozpoczyna podróż w odkrywanie świata!

Tanie, proste do przygotowania i wszechstronnie działające i rozwijające. No i masz czas żeby wypić herbatę! Jakie są wasze pomysły na koszyki skarbów? Jakie macie pomysły na najlepsze zabawki dla małych odkrywców?

mlm 

*) Tim Seldin, How to rise an amazing child the Montessori way, 2006.

Self-reliance and independence at the age of 8 months/Samodzielność i niezależność w wieku 8 miesięcy

Flower is self-reliance in/Kwiatek jest już samodzielna w:

  • waking up and sitting in bed or going out of her floor bed/siadaniu i we wstawaniu i wychodzeniu z łóżka
  • deciding what to do (to crawl, to stand up, to climb, to play, to take a walk through a room and whole home, to talk, to hug, to make order with her hygiene utensils, to clear things out from baskets, to mix them… in one word: to rearrange, and many more)/decydowaniu co robić (raczkować, pełzać, wstawać, wspinać się, przechadzać po pokoju albo całym domu, rozmawiać, przytulać, porządkować przybory higieniczne, opróżniać i porządkować koszyki, mieszać je… słowem: poprawiać)

makelifemontessori: Flower is clearing out her hygiene utensils/Kwiatek robi porządek w przyborach higienicznych 6.04b6.05b

  • finding and setting up her pacifier/znajdowaniu i umieszczaniu w buzi smoczka

DSC02738

  • deciding when, how and what to eat/decydowaniu kiedy, jak i co jeść

6.03b 6.08b

  • when to nap/kiedy drzemać
  • what to hold, to grasp, to catch, to taste, to throw away, to pull, to push and so forth… /co trzymać, łapać, chwytać, smakować, odrzucać, ciągnąć, pchać i tak dalej

6.09b6.06b

  • what to watch/co oglądać

6.11b

 

  • making decision when and where to go/w decydowaniu kiedy i dokąd się udać

6.02b

  • what to read/co czytać

6.13b 6.12b

 Ok, to be honest, she prefers this kind of books (history of esthetics especially middle ages and so forth)./Szczerze mówiąc, woli takie książki..

6.10

Must have – skwish

1

While you dive into Montessori blogs, you may find interesting ideas and inspirations for toys and materials for children at specific age. There are Montessori, quasi-Montessori and traditional non-Montessori but according to Montessori rules propositions. One of the “must have” toy is our newest spoil.

Zagłębiając się w blogi poświęcone Montessori, znajdziecie mnóstwo inspirujących pomysłów na zabawki i pomoce dla dzieci w konkretnym wieku. Są tam i propozycje montessoriańskie, i tradycyjne zabawki ale zgodne z zasadami i duchem tej metody. Jedną z nich jest nasz nowy nabytek. 

Ladies and gentlemen today I would like to introduce you Skwish.  

Przedstawiam Państwu skwish!

Kind of rattle made of very light wood, painted in delicate colours and rubber. You can shake it, wheel it, press it down and it comes back to its shape.

Rodzaj grzechotki, wykonany z lekkiego drewna pomalowanego delikatnymi kolorami i gumy. Można trząść, toczyć i naciskać, a wróci do swojego kształtu.

3333 333

I couldn’t find in Poland natural wood colour skwish like that, but I think Flower will like her one very much. It is very difficult to get SIMPLE, WOODEN, NON-PAINTED toys, rattles, chew toys and so on. The more additions and vivid colours, the better it is – in manufacturers’ opinion. If you ever find something simple and modest, natural and clear, available in Poland please let me now!

Nie znalazłam w Polsce egzemplarza z surowego drewna. Trudno dostać proste, surowe, nie malowane drewniane zabawki, grzechotki, gryzaki itd. Niestety zazwyczaj im więcej dodatków i żywych, pstrokatych kolorów tym, zdaniem producentów, lepiej. Jeżeli znajdziecie w sklepie w Pl nie malowane, proste i naturalne zabawki i pomoce, dajcie mi znać, proszę!

Rewarding time with the book.

 „Have books for the child under six years old that are based on reality, rather than fantasy. The young child needs to explore the real world before he can appreciate a fantasy world created by adults – a world where rabbit talks and wear clothes and go to school, or where lost children fly through the sky at night or pirates look for lost treasure”. /”Montessori from the start” p.173.

Flower reading Very hungry Caterpillar by Eric Carle!DSC02460

DSC02459

DSC02458 DSC02457 DSC02456

DSC02455

DSC02392

DSC02384luty

Dla dzieci poniżej szóstego roku życia miej książki raczej oparte na rzeczywistości niż fikcji. Małe dziecko potrzebuje poznać prawdziwy świat zanim zrozumie i doceni świat fantazji wykreowany przez dorosłych – świat, gdzie króliki mówią, noszą ubrania i chodzą do szkoły…”