How to show music to the infant. Casus of Flower.

Xmejklajfmuzik

I could not imagine my home without music. I can not play any instrument what I regret very much. (Maybe it’s not too late for me?) Fortunately my partner and Flower’s daddy plays almost every instrument and non-instrument he finds around and can sing absolutely amazing as well! Thanks God, we have him 🙂 Thanks to his Mother even more :)/ Nie wyobrażam sobie domu bez muzyki. Niestety nie umiem grać na niczym, czego bardzo żałuję. (Może nie jest jeszcze za późno?) Na szczęście mój partner a tatuś Kwiatuszka gra na prawie każdym instrumencie i nie-instrumencie – na wszystkim co znajdzie pod ręką a do tego przepięknie śpiewa! Dzięki Bogu, że go mamy takiego 🙂 A bardziej nawet dzięki jego Mamie 🙂

As a professional musician and composer he practices at home a lot and Flower has opportunity not only to hear the music but to observe process of making music. She sees how much pleasure it gives to listener so to an artist – performer./ Jako zawodowy muzyk i kompozytor, dużo czasu poświęca na ćwiczenie w domu i dzięki temu Kwiatek ma możliwość nie tylko słuchać muzyki ale także obserwować, jak się ją tworzy, wykonuje i jak wiele radości sprawia to słuchającym i wykonującym.

The very first music “tool” Flower has known was my voice, I used to sing to her a lot and I still do it. Then first music instruments we introduced to her were little electronic piano and daddy’s guitar./ Zupełnie pierwszym “narzędziem” muzycznym, które Kwiatek poznała był, oczywiście, mój głos; śpiewałam i śpiewam jej bardzo dużo. Pierwszymi instrumentami muzycznymi, które poznała, były male elektroniczne pianinko i gitara taty. 

I have collected few instruments for her. Some of them are still useless for too small hands, but we show her how to use them and how to make a music with them. Good music. There are mostly small size percussion instruments (a mini djamble, a maraca, a bell stick, a tambourine, a rainbowmaker, a football rattle) but there is also a music box, few cd’s with classical music and sound bottles (with azuki, non-podded peanuts, white bean and flaxseeds). How does Flower react for our creativity? She seems to be excited and interested, she waves her hands, makes some noises and laughs when her daddy becomes percussionist. She really feels the rhythm! We want to understand it that way…/ Ostatnio zebrałam kilka instrumentów dla Kwiatka. Niektóre są jeszcze nieprzydatne dla jej małych rączek, ale pokazujemy, jak ich używać i jak robić muzykę. Dobrą muzykę. Są tu głównie małe instrumenty perkusyjne (mini djamble, marakas, janczar, tamburyn, kij deszczowy, terkotka) ale jest też pozytywka, płyty z muzyka klasyczną i butelki dźwiękowe (wypełnione azuki, nieobranymi fistaszkami, bałą fasolą i nasionami lnu).  Jak Kwiatek przyjmuje nasza radosną twórczość? Wydaje się być podekscytowana i zaciekawiona, macha rączkami, puka, wydaje różne dźwięki i śmieje się, kiedy tata staje się perkusistą. Na prawdę czuje rytm! tak chcemy to przynajmniej rozumieć…

toto

About week ago she sat in front of music basket, took / and bells and started to use them right way. Wow… She played them and she added some vocal. What was she sing about? That was last proof and lesson for us that she does what she sees. 🙂 /Jakiś tydzień temu Kwiatek usiadła przed koszykiem instrumentów, wzięła marakasa i dzwonki i zaczęła używać ich bardzo profesjonalnie. Grała i nawet dodała do tego śpiew. O czym mogła śpiewać? To był dla nas ostateczny dowód i lekcja zarazem, że robi to, co widzi wokół siebie. 🙂

At photos below you can see little Tori Amos singing with self-accompaniment on piano. If you don’t know what I’m talking about, please check here, or here or here. Aren’t they similar? 🙂 I hope, one day, we will go on Tori’s concert together!/ Na zdjęciach poniżej można zobaczyć malutką Tori Amos, śpiewającą i akompaniującą sobie na pianinku. Tu pokażę, co dokładnie mam na myśli: klik1, klik2 i klik3. Czyż nie są podobne? 🙂 Mam nadzieję, że kiedyś zabiorę Kwiatka na koncert Tori!

Have a good day!/ Miłego dnia!

DSC03605x DSC03606xDSC03603x

Advertisements

Flower’s shelves guide at 10 months

Here are some Montessori materials which I presented to Flower in 9 and 10 months. They are set on Flower’s shelves and other places at home where she likes to spend time./ Przedstawiam Państwu pomoce Montessori, które wprowadziłam Kwiatuszkowi w 9 i 10 miesiącu. Ustawione na półkach i w innych miejscach, w których Kwiatek lubi spędzać czas.

I change these accessories every week. I just change a place of some objects or rearrange elements or I take it to our materials cubby-hole and there they are waiting for next round week or two later. After few weeks of absence one old thing seems to show as new in Flower’s eyes, it has more features and characteristic to explore, to find out. Although it is old and known it is a novelty for mind, eyes, hands and all senses as long as they develop and become more and more effective and their range of capability extends. / Zmieniam wyposażenie co tydzień. Czasem tylko przekładam coś w inne miejsce, ale zdarza się, że chowam do schowka na pomoce Kwiatuszka, gdzie pomoc czeka jakiś czas na następną kolejkę. Po kilku tygodniach nieobecności taki przedmiot czy koszyk ukazuje się Kwiatuszkowi w zupełnie nowym świetle, ma więcej cech do odkrywania. Chociaż jest stary i znany, stanowi nowość dla umysłu, oczu, rąk, zmysłów, tak długo, jak się rozwijają, stają się coraz bardziej efektywne i poszerza się zakres ich możliwości.

On Flower’s shelves you may find:/ Na półkach Kwiatka znajdują się: 

 • Small rainbow, it is ok but a colours chip off too easily/ Mała tęcza, może być, chociaż farba zbyt łatwo odpryskuje (1.);
 • Object permanence box – low-budget version suggested by Paula Polk Lillard and Lynn Lillard Jessen, combine used Punch and Drop toy and wooden tray for decoupage/ pudełko z kulką – wersja niskobudżetowa proponowana przez autorki “Montessori from the start”, kombinacja używanej wbijanki i tacki do decoupage (2.);
 • Matrioshka/ Matrioszka (3.);
 • Metal humming toy/ Bączek (4.);
 • Rings and stick – Ikea version/ Kółka na patyku – stojak z Ikea (5.);
 • An egg and a cup and 2 different sizes of infant toy and chew toy – wooden grasping beads – hand-made and self-made :)/ Drewniane jajko i kieliszek oraz dwa rozmiary drewnianych gryzaków (6.);
 • Geometric shape puzzles/ Puzzle geometryczne (7.);
 • Basket of soft toys and a doll – two of them (a dog and the Ugly Men puppet) are hand-made by artist Julia Podolska – you can find her artefacts here/ Koszyk miękkich zabawek i lala – pacynka Brzydal i pies wykonane przez Julie Podolską, polecam zajrzeć na jej stronę i się pozachwycać (klik(8.);
 • Skwish (9.);
 • Basket of balls/ Koszyk piłek (10.);
 • Wooden Jack-in-the-Box/ drewniany Klaun z pudełka (11.);
 • Loop from Ikea/ Pętla motoryczna z Ikea (12.).

You think that’s all? Sorry, there are also baskets of books, a basket of rattles which she loves a lot, a basket of rings and circles increasing every month, a nature tray, a kitchen utensils box and colour baskets, which I already wrote about here. There are also colour bottles and sound bottles. She does in-out activities with such materials as wooden blocks in a jar or my curlpapers in a sponge bag as well. Her stuff includes also a little music corner, which I’m going to show in next post. I think that’s all. That is enough to keep Flower’s hands busy, her synapses sparking and her mother jousting. 🙂 / Myślicie, że to wszystko? Przykro mi, są jeszcze koszyki książek; koszyk grzechotek, który uwielbia; skrzynkę przyrządów kuchennych i koszyki kolorów, o których pisałam tutaj (klik). Ma także butelki kolorów i butelki dźwiękowe, pracuje z pomocami do wyjmowania i wkładania, jak słoik z klockami czy kosmetyczka z papilotami. Jej wyposażenie stanowi także mały kącik muzyczny, o którym napiszę wkrótce. To by było na tyle. To wystarczy by rączki były cały czas zajęte, by synapsy się iskrzyły a mama bez przerwy potykała o coś.

0010a DSC03515

 

A month of colours/ Miesiąc kolorów

makelifemontessori:month of coloursMarch was a month of colours. One week, one colour./Marzec był miesiącem kolorów. Jeden tydzień, jeden kolor.

I prepared a sort of color corner in a living room, where I introduced objects in one colour – few things in a basket and few objects beside, baskets are filled with mostly kitchen and bathroom utensils and “toys”. They may also contain fruits or vegetables – a lemon, a tomato, a green pear or other – depends what we would eat that day. I also add geometric puzzles, a book (if its cover includes the colour), Flower’s clothes and a colour bottle. When one colour’s week is over I take that basket to Flower’s room and introduce next colour./ Przygotowałam w salonie coś w rodzaju kącika kolorów, gdzie przedstawiałam przedmioty w jednym kolorze – kilka obiektów w koszyku i kilka obok, głównie przyrządy kuchenne, łazienkowe, “zabawki”. Koszyki mogą zawierać także owoce lub warzywa – cytrynę, pomidora, gruszkę lub coś innego, zależnie od tego, co jemy tego dnia i co spełnia kryteria kolorystyczne, ma się rozumieć :). Do tego zestawu dodaję także kształty geometryczne, książkę (jeżeli okładka zawiera dominujący kolor), ubranie Kwiatuszka i butelkę z kolorową wodą. Kiedy kończy się tydzień, wynoszę “poznany” kolor do pokoju Kwiatuszka i wprowadzam następny.

Last Monday I gave her a red basket again and she smiled as if she recognized her favourite toy that she didn’t see for ages!/ Kiedy w zeszły poniedziałek dałam Kwiatkowi ponownie czerwony koszyk, uśmiechnęła się tak, jakby rozpoznała swoją ulubioną zabawkę, której wieki nie widziała!

Perfect toys for a sensorial explorer discovering the world!

What are the best toys for a child under six who does learn the world from the beginning, everything for the first time? Jakie są najlepsze zabawki dla dziecka poniżej szóstego roku życia, które uczy się świata od początku, wszystkiego po raz pierwszy?

Everything that adults give to the young child for sensorial exploration should represent the real world. /”Montessori from the start”, P. Polk Lillard, L. Lillard Jessen, p. 41.

Wszystko, co dorośli dają małym dzieciom do zbadania zmysłami powinno reprezentować prawdziwy świat./”Montessori from the start”,P. Polk Lillard, L. Lillard Jessen, s. 41.

All around your baby is a magical world of objects just waiting to be discovered./”How to rise an amazing child”, p. 54.

Wszystko wokół twojego dziecka jest magicznym światem przedmiotów, które czekają aby zostać odkryte./”How to rise an amazing child”, s. 54.

40

Flower does learn in different way than she will do later and we do. She absorbs the world with all of her senses, literary and exactly how it is, without all the intellectual processing we use. She is not able to use her imagination, distance, abstract thinking so everything she plays and works with have to be real, objects have to be concrete and based on truth and reality.  It is about everything in a child’s surroundings: toys should not be made of materials that tells nothing (like plastic, plastic everywhere) and represents things and creatures that do not exist. Books with fantasy stories full of nonsense created by adult mind should wait for few years owing to the fact that they do not give any knowledge, they give false information, like TV cartoons or games, which teaching that actions have no consequences in reality.

What did Flower have on her shelves in 8th month? Treasure baskets and boxes which contain objects selected to be interesting, to present variety of materials, colours, shapes, weight, and so forth. Most of them are households or nature objects. Flower is able to spend two or tree quarters exploring them by licking, sucking, touching, shaking, watching, hearing, smelling, knocking, hitting, throwing them… Great thing to observe!

I chose few variants of the treasure baskets, that Tim Seldin proposed in his amazing book*, and I rotate them and exchange every week. Perfect toys for a sensual explorer who is at the beginning of her journey of discovering the world!

Inexpensive, easy to prepare, comprehensively developing, and you have time to drink your tea! What is in your children’s treasure baskets? What are your ideas for perfect toys for little explorers?

DSC02863 DSC02672 59 111 55 52

DSC02865 DSC02874

The infant is ready to explore real objects around the home but cannot get to them yet on her own. While we are waiting for the infant to move on her own, we can collect baskets of common household objects that are safe for her exploration. Because she will become habituated to whatever we provide, we need to rotate the objects in these baskets every so often. When a familiar object is re-presented a few weeks later, the infant will look at it on a different level because her brain has progressed and she is ready to take more information. In this way the infant knows the objects more deeply each time they go away and come back./”Montessori from the start”, p. 46 

Niemowlę jest gotowe, by odkrywać prawdziwe przedmioty, które znajdują się naokoło w domu ale nie jest jeszcze w stanie samemu/samej ich brać. Możemy zatem przygotować koszyki z bezpiecznymi dla niemowlęcia przedmiotami użytku domowego. Jako że dziecko szybko przyzwyczai się do wszystkiego, co mu podsuniemy, musimy wymieniać obiekty w koszykach od czasu do czasu. Kiedy znajomy przedmiot jest ponownie prezentowany po kilku tygodniach, dziecko będzie patrzyło na niego na innym poziomie, ponieważ jej/jego mózg rozwinął się o jest przygotowany do zebrania więcej informacji. W ten sposób dziecko poznaje przedmioty bardziej dokładnie za każdym razem kiedy znikają [mu/jej z pola widzenia] i pojawiają się z powrotem./”Montessori from the start”, s. 46/

DSC02447

She experiences differences in temperature and texture: wood and metal are smooth, and metal is cooler or warmer than other objects around it. She discovers relationship between size and weight: objects that are the same size but are made of different materials vary in weight and so forth./”Montessori from the start”, p. 46./

Odkrywa różnice temperatury i fatury: drewno i metal są gładkie, metal jest zimniejszy lub cieplejszy niż inne obiekty wokoło. Odkrywa związek między rozmiarem a wagą: przedmioty, które są tej samej wielkości a zostały wykonane z różnych materiałów, różnią się wagą, itd../”Montessori from the start”, s. 46

1111111

makelifemontessori

Kwiatek uczy się w inny sposób niż będzie się uczyć później i niż my – dorośli się uczymy. Chłonie świat wszystkimi zmysłami dokładnie takim jakim jest, bez obróbki intelektualnej. Nie umie jeszcze użyć wyobraźni, nie ma dystansu i nie myśli abstrakcyjnie więc wszystko czym się bawi i z czym pracuje powinno być prawdziwe, przedmioty powinny być konkretne i odnoszące się do rzeczywistości.

Dotyczy to wszystkiego w otoczeniu dziecka. Na przykład: niech zabawki nie będą z materiałów, które nic nie mówią o świecie (plastik) i niech nie przedstawiają wymyślonych stworów. Książki z fantastycznymi historiami wymyślanymi przez dorosłych będą musiały poczekać jeszcze parę lat, w związku z tym, że nie przekazują żadnej wiedzy, udzielają tylko nieprawdziwych informacji, jak kreskówki i gry komputerowe, które np. uczą, że  działania nie mają konsekwencji w rzeczywistości – np. typu zabili go i uciekł.

Co więc Kwiatek miała na swoich półkach w ósmym miesiącu życia? Koszyki i pudełka skarbów, w których znalazły się przedmioty, które wybrałam tak, aby interesowały Kwiatka i prezentowały jej różnorodne materiały, kolory, kształty, wagę itd. W większości to rzeczy użytku domowego albo przedmioty naturalne. Kwiatek jest w stanie spędzić ponad dwa lub trzy kwadranse poznając je i badając najlepiej jak umie czyli liżąc, ssąc, dotykając, potrząsając, oglądając, nasłuchując, wąchając, pukając, stukając nimi i rzucając je gdzieś. Świetnie się to obserwuje!

Wybrałam kilka propozycji koszyków skarbów, o których pisał Tim Seldin w swojej cudownej książce*. Zmieniam je i wymieniam około raz na tydzień. Doskonałe zabawki dla posługującego się zmysłami badacza, który rozpoczyna podróż w odkrywanie świata!

Tanie, proste do przygotowania i wszechstronnie działające i rozwijające. No i masz czas żeby wypić herbatę! Jakie są wasze pomysły na koszyki skarbów? Jakie macie pomysły na najlepsze zabawki dla małych odkrywców?

mlm 

*) Tim Seldin, How to rise an amazing child the Montessori way, 2006.

Must have – skwish

1

While you dive into Montessori blogs, you may find interesting ideas and inspirations for toys and materials for children at specific age. There are Montessori, quasi-Montessori and traditional non-Montessori but according to Montessori rules propositions. One of the “must have” toy is our newest spoil.

Zagłębiając się w blogi poświęcone Montessori, znajdziecie mnóstwo inspirujących pomysłów na zabawki i pomoce dla dzieci w konkretnym wieku. Są tam i propozycje montessoriańskie, i tradycyjne zabawki ale zgodne z zasadami i duchem tej metody. Jedną z nich jest nasz nowy nabytek. 

Ladies and gentlemen today I would like to introduce you Skwish.  

Przedstawiam Państwu skwish!

Kind of rattle made of very light wood, painted in delicate colours and rubber. You can shake it, wheel it, press it down and it comes back to its shape.

Rodzaj grzechotki, wykonany z lekkiego drewna pomalowanego delikatnymi kolorami i gumy. Można trząść, toczyć i naciskać, a wróci do swojego kształtu.

3333 333

I couldn’t find in Poland natural wood colour skwish like that, but I think Flower will like her one very much. It is very difficult to get SIMPLE, WOODEN, NON-PAINTED toys, rattles, chew toys and so on. The more additions and vivid colours, the better it is – in manufacturers’ opinion. If you ever find something simple and modest, natural and clear, available in Poland please let me now!

Nie znalazłam w Polsce egzemplarza z surowego drewna. Trudno dostać proste, surowe, nie malowane drewniane zabawki, grzechotki, gryzaki itd. Niestety zazwyczaj im więcej dodatków i żywych, pstrokatych kolorów tym, zdaniem producentów, lepiej. Jeżeli znajdziecie w sklepie w Pl nie malowane, proste i naturalne zabawki i pomoce, dajcie mi znać, proszę!