Quote of the week

Quote

By applauding, saying “wonderful”, giving a kiss, or whatever, the well-meaning adult draws the child’s attention to the adult and away from the task at hand. Too much such interference, and the child becomes self-conscious. When we are self-conscious, it is very hard to concentrate on the task at hand, whatever our age. To see this we have only to remember the problems we have in sports when we let our thoughts stray to the impression we are making on onlookers, or in giving a speech when we focus on our appearance instead of the audience and the message we want to give. When the child becomes deeply constructively absorbed in a task, it is important to avoid drawing his attention to what the adults around him are thinking of what he is doing./P. Polk Lillard, L. Lillard Jessen “Montessori from the start”, p. 30.

Advertisements

Who am I and why I’m here. Why not?

makelifemontessori

Who am I and why I am here? I ask myself too often. When I was younger I used to spend a lot of time deliberating on this and wondering. How much time did I waste! When I grew up I knew it was question without an answer… probably.

But put away metaphysics and focus on a new challenge: why am I blogging? Imagine you have a child (if you don’t have one), you spend 24 hours a day trying to keep her alive (it’s not so difficult), observing her, admiring, marvelling, helping her in her developement and assisting in her growing up process. You are doing all your best and more to avoid mistakes that were committed with you-child and all your generation. You try to be creative with your parenthood and try to do something more than you think usual it’s done. You are also looking for your own way in parenthood, your own path, that suits to you and your child best. You do it all instead of your past life’s affairs, issues, purposes.

What I write and what I want to write about is a path that I chose for our family. Will it work? Will it live up to all our expectations? I write because I want to find out.

Shortly – I write about how do I introduce Montessori method, thought and foundations, Montessori rudiments and rules into our family life and our home. I record our time together as well. At last I want to make use of my experience in some creative and useful way.

But I also write to find and meet parents who chose similar way of rising their children and living their life. I hope I meet them among you:)

Thank you for your attention! Hope to meet you soon again!

 

 

 

 

A month of colours/ Miesiąc kolorów

makelifemontessori:month of coloursMarch was a month of colours. One week, one colour./Marzec był miesiącem kolorów. Jeden tydzień, jeden kolor.

I prepared a sort of color corner in a living room, where I introduced objects in one colour – few things in a basket and few objects beside, baskets are filled with mostly kitchen and bathroom utensils and “toys”. They may also contain fruits or vegetables – a lemon, a tomato, a green pear or other – depends what we would eat that day. I also add geometric puzzles, a book (if its cover includes the colour), Flower’s clothes and a colour bottle. When one colour’s week is over I take that basket to Flower’s room and introduce next colour./ Przygotowałam w salonie coś w rodzaju kącika kolorów, gdzie przedstawiałam przedmioty w jednym kolorze – kilka obiektów w koszyku i kilka obok, głównie przyrządy kuchenne, łazienkowe, “zabawki”. Koszyki mogą zawierać także owoce lub warzywa – cytrynę, pomidora, gruszkę lub coś innego, zależnie od tego, co jemy tego dnia i co spełnia kryteria kolorystyczne, ma się rozumieć :). Do tego zestawu dodaję także kształty geometryczne, książkę (jeżeli okładka zawiera dominujący kolor), ubranie Kwiatuszka i butelkę z kolorową wodą. Kiedy kończy się tydzień, wynoszę “poznany” kolor do pokoju Kwiatuszka i wprowadzam następny.

Last Monday I gave her a red basket again and she smiled as if she recognized her favourite toy that she didn’t see for ages!/ Kiedy w zeszły poniedziałek dałam Kwiatkowi ponownie czerwony koszyk, uśmiechnęła się tak, jakby rozpoznała swoją ulubioną zabawkę, której wieki nie widziała!

Flower-led weaning

DSC03274

Last few weeks were very busy: birthday of Flower’s daddy, visiting friends and family… guests, guests, guests. Nice change after almost months of just a three of us. I was too tired and too busy to sit down and write something./ Ostatnie tygodnie były bardzo zajęte, urodzinki taty Kwiatuszka, odwiedziny i odwiedzanie przyjaciół i rodziny. Goście, goście, goście! Była to miła odmiana po niemal miesiącach samotności we troje. Ale przyznam, że byłam zbyt zajęta i zmęczona, żeby usiąść, napisać coś i zebrać zdjęcia.

What has changed during this time is Flower’s interest in eating. I started to give Flower some “samples” of food about sixth month – when she started to sit on her own and was able to grasp something and put it directly into her mouths. She used to play with food than eat it. Now Flower tastes everything, she knows what to do with food she has in her bowl, what to do with her spoon (put it into mouth or throw it down?), and where to put her hands begrimed in dahl soup, hummus, rice porridge with fruits gruel and so forth./ To, co się zmieniło w tym czasie, to zainteresowanie pokarmem innym niż mleko. Dotychczas Kwiatek bardziej bawiła się jedzeniem niż jadła, a zaczęłam dawać jej “próbki” jedzenia około szóstego miesiąca – kiedy zaczęła siedzieć samodzielnie i chwytać przedmioty, kierując je prosto do buzi. Teraz chętnie smakuje wszystko. Wie, co należy robić z tym, co ma w miseczce, co zrobić z łyżką (włożyć do buzi czy rzucić nią?) i dokąd skierować, umazane w zupie dahl, hummusie czy kaszce ryżowej z owocami, ręce. 

Flower’s breakfasts for instance?/ Przykładowe śniadania Kwiatka?

DSC03263 DSC02998 DSC02938

All meals I presented above and below are vegan albeit Flower tried in her short life a duck, a fish and a meat-ball. Maybe something non-vegan else but I don’t know./ To wszystko jest wegańskie, chociaż Kwiatek spróbowała już kaczki, ryby i kulki mięsnej. Być może jadła coś jeszcze nie-wegańskiego, ale na szczęście nic o tym nie wiem 😉

DSC03266 DSC03255

I still breastfeed her in 90%. Ok, maybe 91%./ Nadal karmię piersią w 90%. No dobrze, może w 91%

She still does not have teeths./ Nadal nie ma zębów. Ani jednego!

She sucks and crushes with her gums a bread, vegetables cooked until soft, fruits and vege-saussages, she disgorges everything on her hand and chin and then swallows it back. Flower also uses her spoon. Both sides of one:)/ Z jedzeniem radzi sobie tak: ssie i rozgniata dziąsłami chleb, ugotowane na bardzo miękko warzywa, owoce, kiełbaski wege, następnie wypluwa je na rękę albo podbródek po czym z powrotem połyka. Używa też łyżki, z obu końców.

She feels flavour through skin on her cheeks, forehead, chin, behind ears, on her hands and through tabletop./ Kwiatek czuje smak skórą na policzkach, czole, brodzie, za uszami, na rękach oraz na całym bltem krzesełka.

Why did I choose BLW? I did it because it is/ Wybrałam BLW bo ponieważ:

 • not expensive/ nie jest drogie,
 • simple/ jest proste,
 • easy/ łatwe,
 • natural/ naturalne,
 • respectful for a baby, for her self-developement, for her body and will/ traktuje z szacunkiem dziecko, jego/jej rozwój, ciało i wolę
 • source of pleasure/ jest źródłem przyjemności,
 • it is opportunity to learn how to eat safely, how to trust herself and how to recognize satiety/ szansą na naukę jak jeść bezpiecznie, jak ufać sobie i rozpoznawać uczucie sytości,
 • opportunity to learn about colors, temperatures, flavours, condiments, texture/consistency and how to work with them/ okazją do poznania różnych kolorów, temperatur, smaków, przypraw, konsystencji i posługiwania się nimi,
 • possibility to try real food (like spicy dahl soup or spinach with a lot of garlic – yummy!)/ sposobnością, żeby spróbować prawdziwego jedzenia (jak pikantna zupa dal albo szpinak ze sporą ilością czosnku),
 • great practice for hand grasp and pincer grasp and eye-hand-tongue coordination/ świetnym ćwiczeniem dłoni i chwytu pęsetkowego oraz koordynacji oko-ręka-język 🙂
 • many more…/ i jeszcze wiele innych,
 • making a mess (it is questionable advantage, probably there are some parents who love to tidy up and wash a floor twice or more a day:)) so that point is not for everyone/ bałaganiarskie (wątpliwa to zaleta, ale pewnie są jacyś rodzice, którzy uwielbiają myc i sprzątać podłogę dwa i więcej razy dziennie ;)) więc ten punkt jest dla wybranych.


DSC03271

What I would like to change (and I will probably, I hope, soon) is furniture. I wish Flower had Montessori weaning chair and table, and was able to eat and drink from real dishes and glasses! Because she became interested in drinking! Finally! She didn’t want to drink water and juices for very long time. Now she finds it funny, tasty and pleasure – she laughs and seems to be excited while I give her something to drink. We use bottle when she drinks milk and water with juice and shot-glass to drink water while sitting on the floor… (Did I mention, we still don’t have weaning chair in her size?)./ Co bym chciała zmienić (i mam nadzieje, że wkrótce zmienię), to meble. Chciałabym, żeby miała już krzesło i stolik Montessori i żeby mogła jeść i pić z prawdziwych naczyń i szklanek. W końcu Kwiatek zainteresowała się piciem! Bardzo długo nie chciała ani wody ani soków. Teraz pice jest dla niej zabawne, smaczne i przyjemne – śmieje się i wygląda na podekscytowaną, kiedy podaję jej napój. Używamy butelki do mleka i wody z sokiem oraz kieliszka do picia wody – na podłodze… 

makelifemontessoriThank you!/Dziękuję!

Perfect toys for a sensorial explorer discovering the world!

What are the best toys for a child under six who does learn the world from the beginning, everything for the first time? Jakie są najlepsze zabawki dla dziecka poniżej szóstego roku życia, które uczy się świata od początku, wszystkiego po raz pierwszy?

Everything that adults give to the young child for sensorial exploration should represent the real world. /”Montessori from the start”, P. Polk Lillard, L. Lillard Jessen, p. 41.

Wszystko, co dorośli dają małym dzieciom do zbadania zmysłami powinno reprezentować prawdziwy świat./”Montessori from the start”,P. Polk Lillard, L. Lillard Jessen, s. 41.

All around your baby is a magical world of objects just waiting to be discovered./”How to rise an amazing child”, p. 54.

Wszystko wokół twojego dziecka jest magicznym światem przedmiotów, które czekają aby zostać odkryte./”How to rise an amazing child”, s. 54.

40

Flower does learn in different way than she will do later and we do. She absorbs the world with all of her senses, literary and exactly how it is, without all the intellectual processing we use. She is not able to use her imagination, distance, abstract thinking so everything she plays and works with have to be real, objects have to be concrete and based on truth and reality.  It is about everything in a child’s surroundings: toys should not be made of materials that tells nothing (like plastic, plastic everywhere) and represents things and creatures that do not exist. Books with fantasy stories full of nonsense created by adult mind should wait for few years owing to the fact that they do not give any knowledge, they give false information, like TV cartoons or games, which teaching that actions have no consequences in reality.

What did Flower have on her shelves in 8th month? Treasure baskets and boxes which contain objects selected to be interesting, to present variety of materials, colours, shapes, weight, and so forth. Most of them are households or nature objects. Flower is able to spend two or tree quarters exploring them by licking, sucking, touching, shaking, watching, hearing, smelling, knocking, hitting, throwing them… Great thing to observe!

I chose few variants of the treasure baskets, that Tim Seldin proposed in his amazing book*, and I rotate them and exchange every week. Perfect toys for a sensual explorer who is at the beginning of her journey of discovering the world!

Inexpensive, easy to prepare, comprehensively developing, and you have time to drink your tea! What is in your children’s treasure baskets? What are your ideas for perfect toys for little explorers?

DSC02863 DSC02672 59 111 55 52

DSC02865 DSC02874

The infant is ready to explore real objects around the home but cannot get to them yet on her own. While we are waiting for the infant to move on her own, we can collect baskets of common household objects that are safe for her exploration. Because she will become habituated to whatever we provide, we need to rotate the objects in these baskets every so often. When a familiar object is re-presented a few weeks later, the infant will look at it on a different level because her brain has progressed and she is ready to take more information. In this way the infant knows the objects more deeply each time they go away and come back./”Montessori from the start”, p. 46 

Niemowlę jest gotowe, by odkrywać prawdziwe przedmioty, które znajdują się naokoło w domu ale nie jest jeszcze w stanie samemu/samej ich brać. Możemy zatem przygotować koszyki z bezpiecznymi dla niemowlęcia przedmiotami użytku domowego. Jako że dziecko szybko przyzwyczai się do wszystkiego, co mu podsuniemy, musimy wymieniać obiekty w koszykach od czasu do czasu. Kiedy znajomy przedmiot jest ponownie prezentowany po kilku tygodniach, dziecko będzie patrzyło na niego na innym poziomie, ponieważ jej/jego mózg rozwinął się o jest przygotowany do zebrania więcej informacji. W ten sposób dziecko poznaje przedmioty bardziej dokładnie za każdym razem kiedy znikają [mu/jej z pola widzenia] i pojawiają się z powrotem./”Montessori from the start”, s. 46/

DSC02447

She experiences differences in temperature and texture: wood and metal are smooth, and metal is cooler or warmer than other objects around it. She discovers relationship between size and weight: objects that are the same size but are made of different materials vary in weight and so forth./”Montessori from the start”, p. 46./

Odkrywa różnice temperatury i fatury: drewno i metal są gładkie, metal jest zimniejszy lub cieplejszy niż inne obiekty wokoło. Odkrywa związek między rozmiarem a wagą: przedmioty, które są tej samej wielkości a zostały wykonane z różnych materiałów, różnią się wagą, itd../”Montessori from the start”, s. 46

1111111

makelifemontessori

Kwiatek uczy się w inny sposób niż będzie się uczyć później i niż my – dorośli się uczymy. Chłonie świat wszystkimi zmysłami dokładnie takim jakim jest, bez obróbki intelektualnej. Nie umie jeszcze użyć wyobraźni, nie ma dystansu i nie myśli abstrakcyjnie więc wszystko czym się bawi i z czym pracuje powinno być prawdziwe, przedmioty powinny być konkretne i odnoszące się do rzeczywistości.

Dotyczy to wszystkiego w otoczeniu dziecka. Na przykład: niech zabawki nie będą z materiałów, które nic nie mówią o świecie (plastik) i niech nie przedstawiają wymyślonych stworów. Książki z fantastycznymi historiami wymyślanymi przez dorosłych będą musiały poczekać jeszcze parę lat, w związku z tym, że nie przekazują żadnej wiedzy, udzielają tylko nieprawdziwych informacji, jak kreskówki i gry komputerowe, które np. uczą, że  działania nie mają konsekwencji w rzeczywistości – np. typu zabili go i uciekł.

Co więc Kwiatek miała na swoich półkach w ósmym miesiącu życia? Koszyki i pudełka skarbów, w których znalazły się przedmioty, które wybrałam tak, aby interesowały Kwiatka i prezentowały jej różnorodne materiały, kolory, kształty, wagę itd. W większości to rzeczy użytku domowego albo przedmioty naturalne. Kwiatek jest w stanie spędzić ponad dwa lub trzy kwadranse poznając je i badając najlepiej jak umie czyli liżąc, ssąc, dotykając, potrząsając, oglądając, nasłuchując, wąchając, pukając, stukając nimi i rzucając je gdzieś. Świetnie się to obserwuje!

Wybrałam kilka propozycji koszyków skarbów, o których pisał Tim Seldin w swojej cudownej książce*. Zmieniam je i wymieniam około raz na tydzień. Doskonałe zabawki dla posługującego się zmysłami badacza, który rozpoczyna podróż w odkrywanie świata!

Tanie, proste do przygotowania i wszechstronnie działające i rozwijające. No i masz czas żeby wypić herbatę! Jakie są wasze pomysły na koszyki skarbów? Jakie macie pomysły na najlepsze zabawki dla małych odkrywców?

mlm 

*) Tim Seldin, How to rise an amazing child the Montessori way, 2006.

Self-reliance and independence at the age of 8 months/Samodzielność i niezależność w wieku 8 miesięcy

Flower is self-reliance in/Kwiatek jest już samodzielna w:

 • waking up and sitting in bed or going out of her floor bed/siadaniu i we wstawaniu i wychodzeniu z łóżka
 • deciding what to do (to crawl, to stand up, to climb, to play, to take a walk through a room and whole home, to talk, to hug, to make order with her hygiene utensils, to clear things out from baskets, to mix them… in one word: to rearrange, and many more)/decydowaniu co robić (raczkować, pełzać, wstawać, wspinać się, przechadzać po pokoju albo całym domu, rozmawiać, przytulać, porządkować przybory higieniczne, opróżniać i porządkować koszyki, mieszać je… słowem: poprawiać)

makelifemontessori: Flower is clearing out her hygiene utensils/Kwiatek robi porządek w przyborach higienicznych 6.04b6.05b

 • finding and setting up her pacifier/znajdowaniu i umieszczaniu w buzi smoczka

DSC02738

 • deciding when, how and what to eat/decydowaniu kiedy, jak i co jeść

6.03b 6.08b

 • when to nap/kiedy drzemać
 • what to hold, to grasp, to catch, to taste, to throw away, to pull, to push and so forth… /co trzymać, łapać, chwytać, smakować, odrzucać, ciągnąć, pchać i tak dalej

6.09b6.06b

 • what to watch/co oglądać

6.11b

 

 • making decision when and where to go/w decydowaniu kiedy i dokąd się udać

6.02b

 • what to read/co czytać

6.13b 6.12b

 Ok, to be honest, she prefers this kind of books (history of esthetics especially middle ages and so forth)./Szczerze mówiąc, woli takie książki..

6.10

My comfort or her comfort/Moja wygoda lub jej wygoda

When I was planning and preparing a Flower’s bedroom I imagined a changing area as comfortable for me to stand by, put Flower on and take her off place. Inspired by what I saw on few photos of Montessori children bedroom, I found a chest of drawers – perfect high, wide enough and nice looking – this one.

Kiedy planowałam i przygotowywałam pokój dla Kwiatka, wyobrażałam sobie miejsce do przewijania, jako wygodne dla mnie do stania, kładzenia na nim i ściągania z niego Kwiatka. Zainspirowałam się zdjęciami pokoi dziecięcych i wybrałam komodę idealną pod względem wysokości, wystarczająco szeroką by zmieścić przewijak i ładną – tę oto.

makelifemontessori

After few months we can not change Flower nappies there anymore because it is too dangerous. She is fast and strong, nimble and lissome so it is impossible to do it quickly, safety and respectfully for her body and will of moving. When she started to crawl it became too risky.

Po kilku miesiącach nie jesteśmy w stanie jej tam przewijać, bo to niebezpieczne. Kwiatek jest tak szybka, silna, zwinna i gibka, że sprawna i bezpieczna zmiana pieluszki, z poszanowaniem jej ciała i potrzeby ruchu, jest niemożliwa. Od kiedy zaczęła pełzać i raczkować przewijanie na komodzie stało się zbyt ryzykowne.

makelifemontessori

makelifemontessori

During our stay in Warsaw, in a flat with no furniture the change area was placed on the floor. So when we come back Flower was no more on top of the chest. Now she is able to move, trying to rich something with her nosey little hands, roll around the floor to a place she wants to get and she is safe if I have to go and change water (sometimes changing a nappy takes us so long time that the water gets cold;). Now it’s more Montessori and we like it.

Podczas pobytu w Warszawie w mieszkaniu bez mebli, przewijak leżał bezpośrednio na podłodze. Od tego czasu nie przewijamy Kwiatka na komodzie, dzięki temu może się teraz ruszać, sięgać po interesujące ją rzeczy swoimi ciekawskimi rączkami, turlać się po całej podłodze dokąd zechce i mam pewność, że jest bezpieczna nawet jeżeli pójdę po wodę (bo ostatnio przewijanie zajmuje nam tyle czasu, że woda w miseczce zdąża ostygnąć). Teraz jest bardziej Montessori i bardzo nam to odpowiada!

makelifemontessori

* * *

When Flower will be grown enough to get dressed on her own and we will install a Montessori toddler wardrobe, the chest will be moved. I don’t know where… So if I would choose furniture for the Flower’s room once again, I would decide not to buy the chest but already to prepare a little wardrobe like that one and that one, or that one.

Kiedy Kwiaek będzie na tyle duża, że będzie przewijać się i ubierać na stojąco zainstalujemy szafę odpowiednią dla małego człowieka, a komoda będzie musiała się wynieść, jeszcze nie wiem gdzie… Gdybym mogła jeszcze raz wybierać meble do pokoju Kwiatka, nie kupowałabym tej komody, tylko od razu niską szafę, taką jak ta, ta lub ta.